1. Gemakkelijk online bestellen
  2. Voorraad binnen 48 uur geleverd!
  3. Levering maatwerk binnen 3 weken!

Algemene voorwaarden

Algemene levervoorwaarden Greenframe® producten

 

Artikel 1: Definities

1.1 Onder ‘Verkoper’ wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap G.Hermes machinale houtbewerking B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Noorderbaan 8, 5388RB te Nistelrode, ingeschreven bij de kamer van koophandel ’s-Hertogenbosch onder nummer 17192102. BTW-nr.: NL 8161.70.575.B.01 en telefoon nummer: +31 412 613 646. Deze handelt onder de naam Kozijnen-Webshop via kozijnen-webshop.nl.

1.2 Onder ‘koper’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met de Verkoper een koop- of een andere overeenkomst aan gaat.

1.3 Onder ‘product’ wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken alsmede diensten zoals, service, onderhoud, inspectie en advies.

1.4 Onder ‘overmacht’ wordt in deze voorwaarden verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van de Verkoper ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door/met de Verkoper.

Artikel 3: Aanbiedingen/offertes op website

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn komt te vervallen.

3.3 De verkoper spant zich in om de aangeboden producten volledig en nauwkeurig te beschrijven op de Website. De informatie verstrekt zoals – maar niet uitsluitend – prijzen, afbeeldingen, adviezen, maten en gewichten worden slechts ter indicatie verstrekt, Koper kan hier geen rechten aan ontleden.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle kozijnen, geleverd zonder toebehoren, verbindingstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

3.5 De Verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand wanneer de Koper het aanbod van Verkoper op de Website aanvaardt en voldoet aan de (betalings)-voorwaarden.

4.2 Eventuele wijzigingen of aanvullingen op een overeenkomst kan alleen tot stand worden gekomen wanneer deze door Verkoper schriftelijk worden bevestigd.

4.3 Annulering door de koper van een met Verkoper afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van de Verkoper geschieden.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verkoper het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Dit is geheel ter beoordeling van Verkoper.

Artikel 6: Transport & Levertijd

6.1 Transport van de producten door de Verkoper kan alleen geschieden met een schriftelijke overeenkomst, indien overeengekomen worden product(en) door Verkoper getransporteerd naar een door de koper aangewezen losplaats.

6.2 Verkoper is, indien zij overgaat tot transport, verantwoordelijk voor het vervoer en lossen naast de auto op de begane grond.

6.3 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn.

6.4 De koper is jegens Verkoper verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het correct leveren en lossen van de producten. Schade en kosten ondervonden door het in gebreke blijven hiervan zijn volledig voor rekening van de koper.

6.5 In een geval van overmacht is Verkoper gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan drie (3) maanden na het tijdstip waarop de levering was beoogd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

6.6 In het geval van ontbinding van artikel 6.5 bepaalde, is de Verkoper gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd. In dit geval is Verkoper jegens de koper niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

Artikel 7: Retourneren

7.1 Verkoper neemt nooit maatwerk producten retour als bedoeld in art. 6:230P BW.

Artikel 8: Garantie

8.1 Verkoper verhelpt kosteloos met inachtneming van artikel 8.2 t/m 8.10 gebreken aan de door haar geleverde product(en) die zich openbaren binnen 24 maanden na levering voor het hang & sluitwerk en overige onderdelen. En 5 jaar voor houtrot.

8.2 Bij eventuele tekortkomingen of zichtbare gebreken dient de Koper dit binnen 24 uur aan de Verkoper te melden.

8.3 Verkoper is gerechtigd de fabrieksgarantie niet en/of deels te doen gelden wanneer het product niet volgens de door de NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten) uitgegeven richtlijnen is behandeld. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de Verkoper.

8.4 Verkoper is gerechtigd de fabrieksgarantie niet en/of deels te doen te gelden wanneer het product niet tijdig onderhoud heeft mogen ontvangen binnen de geldende garantie termijn. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de Verkoper.

8.5 Voor een beroep op garantie moet het aankoop- en/of levering bewijs worden overlegd.

8.6 De garantie heeft geen betrekking op schade die is ontstaan aan kwetsbare onderdelen (glas, rubber, sluiting) door onzorgvuldig gebruik van ons product.

8.7 De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die geen afbreuk doen aan de waarde of deugdelijkheid van het product, voorbeeld hiervan is kleurvervaging van het schilderwerk.

8.8 De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transport schade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, dit is het geval wanneer een product niet door de Verkoper is getransporteerd.

8.9 Indien binnen de garantie periode herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de kosten disproportioneel zijn, wordt in overleg met de koper een gelijkwaardige vervanging aangeboden.

8.10 Deze garantie voorwaarden gelden voor producten met KOMO-keurmerk en die door ons zijn geproduceerd en/of geleverd en in Nederland worden toegepast.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De Verkoper is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheden.

9.2 De Verkoper is aansprakelijk wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden hetgeen besproken in artikel 8 en artikel 9 lid 1. Zowel de Verkoper als de koper is gerechtigd eerst onderzoek te doen uitvoeren na een klacht, om de aansprakelijkheid te bepalen.

9.3 In geval van aansprakelijkheid  van Verkoper zal de vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door de Verkoper geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de koper de koopprijs alsmede enige andere vorderingen als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.

Artikel 11: Betalingen

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen betalingen volledig te zijn voldaan voor levering.

11.2 Verkoper is niet gebonden aan druk – en zetfouten of kennelijke fouten in prijzen. Verkoper is dan ook niet verplicht het product voor de onjuiste prijs te leveren.

Artikel 12: Ontbinding en opschorting

12.1  In gevallen dat de koper: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient; b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; c. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; of d. in verzuim is ter zake de nakoming van een met de Leverancier gesloten overeenkomst; zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de Verkoper de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de koper aansprakelijk is voor alle door de Verkoper geleden schade.

12.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot dat de koper op verzoek en genoegen van Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft de Verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de door reeds geleverde producten door Verkoper en onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade, kosten en rente.

Artikel 13: Privacy en persoonsgegevens

13.1 Verkoper verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de koper, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Verkoper verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van koper voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de koper.

13.2 Koper heeft ten alle tijden het recht om haar gegevens in te zien en deze op verzoek te wijzigingen of te verwijderen door de Verkoper.

13.3 Verkoper zal de gegevens niet verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de koper, behoudens in geval dat Verkoper door wet of gerechtelijke uitspraak gehouden is.

Artikel 14: Geschillen

14.1 Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd bij een rechter in de vestigingsplaats van de Verkoper, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

14.2 Op de rechtsverhouding tussen de Verkoper en de koper is enkel het Nederlands recht van toepassing.

iDeal Klarna Sepa Postnl