Mailen met een adviseur?
Klusser?
Ontdek het voordeel van ons kozijnen bouwpakket

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
 
1.1 Onder ‘fabrikant’ wordt in deze voorwaarden verstaan de Kozijnen-webshop., gevestigd en kantoorhoudende aan de Noorderbaan 8, 5388RB te Nistelrode, ingeschreven bij de kamer van koophandel ’s-Hertogenbosch onder nummer 56988184. BTW-nr.: NL NL001760029B09 en telefoon nummer: +31 (0)412 – 782 503
1.2 Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met de fabrikant een koop- of een andere overeenkomst aan gaat.
1.3 Onder ‘product’ wordt in deze voorwaarden verstaan: zaken alsmede diensten zoals, service, onderhoud, inspectie en advies.
1.4 Onder ‘overmacht’ wordt in deze voorwaarden verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van de fabrikant ontstaan waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door/met de fabrikant.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door de fabrikant schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Van de bepalingen in deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Afwijkingen en/of wijzigingen op deze algemene voorwaarden hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
 
Artikel 3: Aanbiedingen/offertes
 
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn komt te vervallen.
3.3 De door de fabrikant verstrekte afbeeldingen en tekeningen zijn en blijven eigendom van de fabrikant en dienen op eerste verzoek aan fabrikant te worden teruggeven. Bij reproductie van afbeeldingen en tekeningen is schriftelijke toestemming van fabrikant vereist.
3.4 De fabrikant houdt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren.
 
Artikel 4: Overeenkomst
 
4.1 Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen tot stand indien en nadat de fabrikant deze schriftelijk heeft bevestigd of wanneer de fabrikant met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
4.2 Een overeenkomst kan tot stand worden gekomen per E-mail, waarbij de afnemer nadrukkelijk een akkoord op een offerte geeft en de fabrikant dit ook via deze weg heeft bevestigd.

Artikel 5: hoofdelijke aansprakelijkheid
 
5.1 Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming hiervan.
 
Artikel 6: Prijzen
 
6.1 Tenzij anders vermeld worden prijzen weergeven in Euro’s , exclusief BTW.
6.2 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende omstandigheden.
 
Artikel 7: Inschakeling derden
 
7.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft fabrikant het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Dit is geheel ter beoordeling van fabrikant.
 
Artikel 8: Levering & Montage
 
8.1 Transport van de producten door de fabrikant kan alleen geschieden met een schriftelijke overeenkomst, indien overeengekomen worden product(en) door fabrikant getransporteerd naar een door de afnemer aangewezen losplaats. Wanneer geen overeenkomst wordt afgesloten betreffende levering wordt de afnemer geacht het product met eigen transport af te nemen.
8.2 Fabrikant is, indien zij overgaat tot transport, verantwoordelijk voor het vervoer en lossen naast de auto op de begane grond. Fabrikant is niet verantwoordelijk voor verder transport.
8.3 De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn.
8.4 Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de afnemer zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van fabrikant dit toelaten) voor rekening en risico van afnemer bij fabrikant opgeslagen. Bij niet tijdige afname is de fabrikant gerechtigd na een periode van dertig (30) dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van de fabrikant op schadevergoeding en onverminderd het recht van fabrikant om tot verkoop van het product aan derden over te gaan.
8.5 De afnemer is jegens fabrikant verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor het correct leveren en lossen van de producten. Schade en kosten ondervonden door het in gebreke blijven hiervan zijn volledig voor rekening van de afnemer.
8.6 Fabrikant is, indien het tot transport overgaat van de producten, alleen verantwoordelijk voor het transport van de door afnemer bestelde producten. Fabrikant kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor levering of transport van producten die niet in de overeengekomen offerte worden benoemd.
8.7 Fabrikant is niet verantwoordelijk voor het monteren, na-stellen of onderhouden van producten na levering wanneer dit niet schriftelijk is overeengekomen, dit komt ter verantwoording van de afnemer.
 
Artikel 9: Overmacht
 
9.1 In een geval van overmacht is fabrikant gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan zes (6) maanden na het tijdstip waarop de levering was beoogd, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door overmacht blijvend onmogelijk is hebben partijen recht om de overeenkomst te ontbinden.
9.2 In het geval van ontbinding van artikel 9 bepaalde, is de fabrikant gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd. In dit geval is fabrikant jegens de afnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade.
 
Artikel 10: Garantie
 
10.1 Fabrikant verhelpt kosteloos met inachtneming van artikel 10.2 t/m 10.15 gebreken aan de door haar geleverde product(en) die zich openbaren binnen 5 jaar na levering voor de houten onderdelen en 12 maanden na levering voor het hang & sluitwerk en overige onderdelen.
10.2 Fabrikant is gerechtigd de fabrieksgarantie niet en/of deels te doen gelden wanneer het product niet volgens de door de NBvT (Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten) uitgegeven richtlijnen is behandeld. Deze kunt u vinden op  website: www.hermeskozijnen.nl/informatie-en-voorwaarden/ onder de link: ‘Verwerkingsvoorschriften’’. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de fabrikant.
10.3 Fabrikant is gerechtigd de fabrieksgarantie niet en/of deels te doen te gelden wanneer het product niet tijdig onderhoud heeft mogen ontvangen binnen de geldende garantie termijn. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de fabrikant.
10.4 De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor dat het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden vervangen of gerepareerd en kosteloos vervangen onderdelen worden  eigendom van de fabrikant.
10.5 Wanneer het gebrek bij levering al duidelijk is moet dit terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantie aanspraak vervalt wanneer dit niet gebeurt binnen een termijn van 24 uur na levering of wanneer het gebrek wordt gemeld nadat een derde partij het defect heeft geprobeerd op te lossen.
10.6 Voor een beroep op garantie moet het aankoop- en/of levering bewijs worden overlegd. Het in gebreke blijven hiervan moet met ander overtuigend bewijs worden overlegd.
10.7 De garantie heeft geen betrekking op schade die is ontstaan aan kwetsbare onderdelen (glas, rubber, sluiting) door onzorgvuldig gebruik van ons product.
10.8 De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die geen afbreuk doen aan de waarde of deugdelijkheid van het product
10.9 De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transport schade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, dit is het geval wanneer een product niet door de fabrikant is getransporteerd.
10.9 Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die hier niet voor bevoegd of deskundig zijn.
10.10 Het recht op garantie vervalt wanneer schilderwerk na levering niet tijdig of deugdelijk is uitgevoerd.
10.11 Het recht op garantie vervalt wanneer deuren en/of ramen niet juist worden gesteld na plaatsing van glas.
10.12 Het recht op garantie vervalt bij het onjuist monteren van beslag en sluitingen, onjuist beglazen of kitten, onjuist terugplaatsen van kaders en het niet reinigen van delen waar schuif of draaival beslag in is gemonteerd.
10.13 Indien binnen de garantie periode herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de kosten disproportioneel zijn, wordt in overleg met de afnemer een gelijkwaardige vervanging aangeboden.
10.14 Herstelling onder garantie heeft geen verlenging noch aanvang van een nieuwe garantietermijn tot gevolg.
10.15 Deze garantie voorwaarden gelden voor producten met KOMO-keurmerk en die door ons zijn geproduceerd en/of geleverd en in Nederland worden toegepast.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid
 
11.1 De fabrikant is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheden.
11.2 De fabrikant is aansprakelijk wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden hetgeen besproken in artikel 10 en artikel 11 lid 1. Zowel de fabrikant als de afnemer is gerechtigd eerst onderzoek te doen uitvoeren na een klacht, om de aansprakelijkheid te bepalen.
11.3 In geval van aansprakelijkheid  van fabrikant zal de vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
 
12.1 Alle door de fabrikant geleverde producten blijven eigendom van de fabrikant totdat de afnemer de koopprijs alsmede enige andere vorderingen als bedoeld in art. 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.
 
Artikel 13: Betalingen, rente en kosten
 
13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen betalingen contant in Euro’s te geschieden bij aflevering van producten. Indien partijen zijn overeengekomen dat de afnemer op factuur basis zal betalen, dienen betalingen, tenzij anders overeengekomen, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden. De afnemer komt geen beroep op enige korting of de bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.
13.2 Indien de afnemer meent dat de facturen onjuist zijn, dient hij zulks binnen tien (10) dagen kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur als juist te hebben aanvaard.
13.3 Indien de vordering niet tijdig wordt voldaan, is de fabrikant gerechtigd de vordering te verhogen met 2 procent per maand(een gedeelte van de maand wordt als een hele maand gerekend).
13.4 Hetgeen besproken in artikel 8 lid 4 bij, niet tijdige afname van de producten door afnemer, worden de kosten voor opslag berekend op tien (10) euro Ex. BTW per product per dag, beginnend op de dag na de overeengekomen (op)levering.
 
Artikel 14: Annulering
 
14.1 Annulering door de afnemer van een met fabrikant afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met schriftelijke instemming van de fabrikant geschieden. Wanneer fabrikant instemt met de annulering is de afnemer terstond tenminste een contractuele boete van vijfentwintig (25) procent van de factuurwaarde (Inclusief BTW) aan fabrikant verschuldigd.
14.2 Indien al met de uitvoering van de opdracht is begonnen is afnemer het volledige factuurbedrag verschuldigd aan de fabrikant.
 
Artikel 15: Ontbinding en opschorting
 
15.1  In gevallen dat de afnemer: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek tot surseance van betaling indient; b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; c. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; of d. in verzuim is ter zake de nakoming van een met de Leverancier gesloten overeenkomst; zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de fabrikant de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij de afnemer aansprakelijk is voor alle door de fabrikant geleden schade.
15.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de fabrikant gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot dat de afnemer op verzoek en genoegen van fabrikant zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer om de verlangde zekerheid te stellen geeft de fabrikant het recht om de overeenkomst te ontbinden en het geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de door reeds geleverde producten door fabrikant en onverminderd het recht van fabrikant op vergoeding van schade, kosten en rente.
15.3 De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, behoudens in de gevallen zoals elders in de voorwaarde bepaald.
 
 Artikel 16: Privacy en persoonsgegevens
 
16.1 Fabrikant verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de afnemer, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Fabrikant verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van afnemer voor zover deze nodig zijn voor een goede dienstverlening aan de afnemer.
16.2 Fabrikant bewaart deze gegevens niet langer dan noodzakelijk en draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van deze gegevens.
16.3 Afnemer heeft ten alle tijden het recht om haar gegevens in te zien en deze op verzoek te wijzigingen of te verwijderen door de fabrikant.
16.4 Fabrikant zal de gegevens niet verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de afnemer, behoudens in geval dat fabrikant door wet of gerechtelijke uitspraak gehouden is.
 
Artikel 17: Geschillen
 
17.1 Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd bij een rechter in de vestigingsplaats van de fabrikant, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
17.2 Op de rechtsverhouding tussen de fabrikant en de afnemer is enkel het Nederlands recht van toepassing.

Voor verdere vragen omtrent de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:
 
Adres:
Kozijnen-webshop.nl
Noorderbaan 8
5388RB Nistelrode
+31 (0)412 – 782 503

Download hier de algemene voorwaarden in pdf.
Zelfbouwer of klusser?
Ontdek de veelzijdigheid en het voordeel van ons kozijnen bouwpakket